MD India Mediclaim Policy For MSEB HCL Group 2020-21-Full Info In Marathi

 

अनुक्रमणिका

म.रा.वि.मं. सुत्रधारी कंपनी मर्यादित अंतर्गत महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सन २०१३-१८ या कालावधीच्या वेतन पुनर्निधारण करारातील मुद्दा क्र.०८ नुसार MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy | MD India Mediclaim Policy सुरु करण्याबाबतचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार दि.०१ जानेवारी २०१५ पासून दि.१४ फेब्रुवारी २०१८ पर्यत तिन्ही कंपन्यांतील कार्यरत कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबित असणाऱ्या कुटुंबातील ०५ सदस्यांकरिता (सदर करारातील कुटुंबाच्या व्याख्येप्रमाणे) रु.०३ लाख मूळ राशीभूत विमा रक्कमेची MD India Mediclaim Policy योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

२०१८१९ या र्षीच्या मेडीक्लेयोजनेच्या नुतनीकरणा वेळी सदयोजनेच्या अटी शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यात येवून या योजनेमधील जारांवरील र्चाची मर्यादा काढण्यात यावी.

तसेच, सदर योजना रु.लाखांऐवजी रु.०५ लाखांची करण्यात यावी. याकरिता अदा करावी लागणारी अतिरिक्त रक्कम र्मचारी वैयक्तिकपणे भरतील या अटीवर मेडीक्लेम योजना २०१८१९ चे प्रारुप अंतिम करण्यात येवून मूळ राशीभूत विमा रक्कम रु.०३ लाख तीन लाखांपुढील रु.०२ लाख Compulsory Top Up अशी एकूण रु.०५ लाखांची मेडीक्लेयोजना दि.१५.०२.२०१८ पासून सुरु करण्यात आलेली आहे.

या योजनेच्या अटी शर्ती कायम ठेवून सदर योजना २०१२० या कालाधीकरिता देखील सुरु ठेवण्यात आलेली आहे. या योजनेचा कालावधी दि.१४.०२.२०२० रोजीच्या मध्यरात्री संपुष्टात आलेला आहे

मेडीक्लेम योजना सन २०२०२१ संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या समितीने तिन्ही कंपन्यांतील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनुरुत्यानुषंगाने केलेल्या शिफारशीनुसार दि.१५.०२.२०२० ते दि.१४.०२.२०२१ या कालावधीकरिता तिन्ही कंपन्यांतील कर्मचारी त्यांच्यावर अवलंबित असणाऱ्या कुटुंबातील ०५ सदस्यांकरिता मूळ राशीभूत विमा रक्कम रु.लाखांची एकच MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy २०२०-२१ सुरु करण्यासाठी मा.व्यवस्थापकीय संचालक, .रा.वि.मं. सुत्रधारी कंपनी मर्यादित यांनी मा. अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचाल, महावितरण, महापारेषण हानिर्मिती तसेच चारही कंपन्यांचे संचालक (वित्त) संचाल(मासं), हावितरण तसेच कार्यकारी संचालक (मासं), महानिर्मिती / महापारेषण यांच्याशी विचारविनिमय करुमंजूरी दिली आहे.

2020-21 च्या Policy ची  ठळक वैशिष्ट्ये

१. MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy 2020-21 ची ठळक वैशिष्ट्ये | MD India Mediclaim Policy

(योजनेचा कालावधी दि.१५.०२.२०२० ते दि. ..२०२१) MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy| MD India Mediclaim Policy चा क्रमांक १६३६००/४८/२०२/६८२८ सा असून या योजनेचा कालावधी दि.१४.०२.२०२० च्या मध्यरात्रीपासून म्हणजेच दि.१५..२०२० (००:०० तारमापासून) ते दि.१४..२०२१ च्या मध्यरात्रीपर्यंत (२४:०० तासांपर्यत) असा एक वर्षाचा आहे

सदर योजना .रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनी मर्या. महावितरण कंपनीमध्ये माहे फेब्रुवारी ०२० रोजी सेवेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचारी त्यांच्यावर अवलंबित असणाऱ्या कुटुंबातील ०५ सदस्यांसाठी लागू राहील.

सेच, सर्व संचालक, प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेले अधिकारी, र्मचारी आणि महावितरण कंपनीमधील लेखा सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) / (मासं), उपकेंद्र सहाय्यक, विद्युत सहाय्यक वीजसेवक अशा विहीत पध्दतीने नियुक्त झालेल्या र्वांना लागू राहील

. सदर योजनेतंर्गत रु.लाखांपर्यत माल वैद्यकीय विमा संरक्षण हे कर्मचारी त्याच्यावर अवलंबित असणाऱ्या कुटुंबातील खाली नमूद कुटुंबाच्या व्याख्येतील र्गवारीपैकी कर्मचाऱ्याने निर्देशीत केलेल्या कोणत्याही ०५ सदस्यांसाठी आहे

कुटुंबाची व्याख्या : 

 • कर्मचारी / अधिकारी यांची पत्नी किंवा पती.
 • कर्मचारी / अधिकारी यांवर अवलंबित असणारी औरस मुले/ सावत्र मुले / कायदेशीर दत्तक घेतलेली मुले. (तथापि, विमा कंपनीच्या नियमानुसार अवलंबित मुलांच्या बाबतीत खालील अटी लागू राहतील.)
 • १८ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेला मुलगा / मुलगी नोकरी करत असल्यास अथवा मुलगी विवाहीत असल्यास त्यांना अवलंबित  समजण्यात येणार नाही.
 • तथापि, २६ वर्षापर्यंत वय असलेल्या मुलाचे शिक्षण सुरु असेल व तो कर्मचाऱ्यावर पूर्णपणे अवलंबित असेल तर अशा मुलाला अवलंबित समजण्यात येईल.
 • मुलगी अविवाहीत असल्यास तिचा विवाह होईपर्यंत ती कर्मचाऱ्यांवर पूर्णपणे अवलंबित आहे असे समजण्यात येईल.
 • कर्मचाऱ्यांवर संपूर्णपणे अवलंबून असलेली मतीमंद अथवा अपंग मुले.
 • कर्मचारी / अधिकारी यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेले कर्मचारी / अधिकारी यांचे आईवडील, महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून आणि त्यांच्याबरोबर राहत असलेल्या त्यांच्या आईवडीलांची किंवा सासुसासऱ्यांपैकी एकाचीच निवड रता येईल.
 • कर्मचारी / अधिकारी यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या १८ वर्ष वयाखालील अविवाहीत भाऊ.
 • कर्मचारी / अधिकारी यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या अविवाहीत बहिणी घटस्फोटीत अथवा विधवा बहिणी, यांच्याबाबत त्यांचे वय लक्षात घेऊ नये.
 • या नियमाखालील प्रतिपूर्ती करण्यासाठी, कर्मचारी / अधिकारी यांची अंशकालीन नोकरी व्यतिरिक्त अन्य नोकरीस असलेली मुले आणि अविवाहीत मुली लाभदायक नोकरीत असल्याचे समजण्यात येईल आणि ती त्यांच्यावर अवलंबून असल्याचे मानण्यात येणार नाही. कर्मचारी / अधिकारी यांच्यावर अवलंबून असलेल्या आईवडीलांचे दरमहा किमान उत्पन्न अथवा मुळ निवृत्ती वेतन रु.५०००/पर्यंत आहे असे आईवडील तसेच घटस्फोटीत / विधवा बहीण हे कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत असे समजण्यात येईल

तिन्ही कंपन्यांतील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार मेडीक्लेम योजनेकरिता गठीत केलेल्या समितीने कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी केलेल्या चर्चेनंतर मेडीक्लेम योजना सन २०२०२१ करिताच्या अटी शर्तीमध्ये प्रामुख्याने खालील महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेले आहे

अटी व शर्तीमध्ये करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण बदल.

2020-21 करिताच्या MD India Mediclaim Policy च्या अटी व शर्तीमध्ये करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण बदल. 

मेडीक्लेम योजनेची मुळ राशीभूत विमा रक्कम रु.०३लाख + रु.०२ लाख अशा दोन स्वरुपात ठेवता रु.०५ लाख अशी एकरकमी करण्यात आलेली असून कर्मचाऱ्यांना रु.लाखांपर्यंतच्या वैद्यकीय विम्याच्या लाभाची मंजूरी दोन टण्यामध्ये घ्यावी लागणार नसल्याने तातडीने मिळेल.

रुग्णालयांतील कक्षाचे भाडे हे मूळ राशीभूत विमा रक्कमेवर आधारीत असल्यामुळे रु.३०००/वरील रुग्णालयांतील कक्ष उपचारासाठी घेतल्यास वैद्यकीय देयकांमधून टक्केवारीनुसार प्रमाणित वजावट होत असल्याने रुग्णालयांतील कक्षाच्या भाड्यांमध्ये वाढ करण्यात येवून सदर रक्कम रु.४०००/करण्यात आलेली आहे.

मेडीक्लेम योजनेमध्ये आधुनिक शस्त्रक्रिया (Advance / Modern Surgery) तसेच कॅन्सर आजारावरील आधुनिक केमो उपचाराचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

मेडीक्लेम योजनेमध्ये शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय व शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयांमध्ये आयुर्वेदिक उपचार घेतल्यास त्याची देयके विमा कंपनीच्या अटी शर्तीनुसार देय राहील

.१  मेडीक्लेम योजना सन २०२०२१ करिता .रा.वि.मं.सुत्रधारी कं.मर्या. महावितरण या कंपन्यांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या (सर्व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसह) वेतनातून माहे मार्च २०२० पासून ते माहे फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत दरमहा रु.७००/(GST सह) याप्रमाणे विमा हप्त्याची रक्कम कपात करण्यात यावी.

( सन २०१९२० योजनेसाठी कपात होत असलेली रक्कम रु.००/+ सन ०२०२१ करिताच्या मेडीक्लेम योजनेसाठीच्या अनुक्रमांक मध्ये नमूद केलेल्या अतिरिक्त सुविधेकरिता रु.२००/शी एकूण रक्कम रु.००/(GST सह) एकूण वार्षिक विमा रक्कम रु.८४००/(GST सह) अशी राहील. )

तसेच, मेडीक्लेम योजना सन २०२०२१ या कालावधीत नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून देखील सदर विमा हप्ता रक्कम कपात करण्यात यावी.

फेब्रुवारी-2020  मध्ये सेवानिवृत्त अथवा मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना होणार लाभ . 

टिप :

. जे कर्मचारी माहे फेब्रुवारी २०२० मध्ये सेवानिवृत्त झाले अथवा मयत झाले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना / त्याच्या अवलंबितांना (वारसांना) या आरोग्य विमा योजनेचा लाभ दि.१४..०२१ पर्यंत मिळणार असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनातून वर नमूद केल्याप्रमाणे विमा हप्ता रक्कम एकरकमी वार्षिक रु.८४००/- (GST सह) सन ०२०२१ च्या योजनेकरिता सन २०१९२० च्या योजनेमधील माहे फेब्रुवारी २०२० ची दरमहा कपात रक्कम रु.५००/या प्रमाणे एकूण रक्कम रु.८९००/माहे फेब्रुवारीच्या वेतनातून कपात करुन घेण्यात यावी.

. जे कर्मचारी माहे मार्च २०२० ते जाने २०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त अथवा मयत झाले असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वार्षिक विमा हप्ता रक्कमेपैकी दरमहा कपात करण्यालेली विमा हप्ता रक्कवगळता उर्वरित रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनातून कपात करण्यात यावी

. वर नमूद केल्यानुसार मेडीक्लेम योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांकडून वैयक्तिकपणे अदा करण्यात येणारी विमा हप्ता रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम () नुसार सवलतीसाठी पात्र राहील

. सदर योजनेतंर्गत Cashless OR Non Cashless वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्यानंतर उपचारासाठी देण्यायेणाऱ्या कक्षाचे दर खालीलप्रमाणे राहतील

Cashless OR Non – Cashless उपचारासाठी देण्यात येणाऱ्या कक्षाचे दर. 

 • सामान्य कक्ष (General Room) : Room Rent limited to 0.80% of Sum Insured (Rs. 4000/-) or actual expenses whichever is less. म्हणजेच विम्याच्या रकमेच्या 0.80% (4000 / – रुपये) किंवा वास्तविक खर्च जे कमी असेल.
 • अति दक्षता विभागातील कक्ष (ICU Room): Room Rent limited to 1.60% of Sum Insured (Rs. 8000/-)  or actual expenses whichever is less. म्हणजेच विम्याची रक्कम च्या 1.60% (रु. 8000 / -रुपये) किंवा वास्तविक खर्च जे कमी असेल.

६. म.रा.वि.मं. सुत्रधारी कं.मर्या व महावितरण कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांची सदर योजनेच्या कालावधीमध्ये सेवा समाप्ती (Termination) झाल्यास किंवा कर्मचाऱ्याचा राजीनामा स्विकाल्यास अशा कर्मच अवलंबितास या योजनेचा लाभ उर्वरित कालावधीसाठी मिळणार नसल्याने याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भातील दक्षता संबंधीत विभागाने घ्यावी

सेवा समाप्ती किंवा राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत. 

सबब, ज्या ज्या सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत सेवा समाप्ती किंवा राजीनामा प्रकरणी आदेश निर्गमित करण्यात येतील अशा प्रकरणांची माहिती संबंधीत परिमंडळ कार्यालयांच्या मानव संसाधन विभाग प्रमुखाने (सांघिक कार्यालयाकरिता प्रकरण परत्वे मुख्य हाव्यवस्थापक (मास) / (तांत्रिक आस्था) / (वित्त लेखा) यांच्या विभागांमार्फत) रमहा तातडीने मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांना ईमेलद्वारे [email protected] यावर पाठवावी.

वर नमद केल्यानसार संबंधीत कर्मचाऱ्यांची माहिती (निरंअसेल तरीही) दरमहा कळविल्यास दर बाबत जबाबदारी निश्चित करण्यात येवून यानुषंगाने, कंपनीवर येणाऱ्या आर्थिक भाराची वसूली संबंधीत प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी

. महावितरण कंपनीतील सर्व सहाय्यक प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रु.७००/तकी रक्कम आरोग्य विमा अनुदान म्हणून माहे मार्च २० ते माहे फेब्रुवारी २०२या कालावधीकरिता वेतनातून अदा करण्यात यावी.

. वर नमूकेल्यानुसार विमा हप्त्याची दरमहा अथवा एकरकमी कपात केलेली रक्कम महावितरण कंपनीच्या मुख्य महाव्यवस्थापक (सां.ले.) यांच्या निर्देशानुसार ERP10902351 या खाते शिर्षकाखाली (Account Head) जमा करण्यात यावी

९ . या योजनेमध्ये आजारांवरील खर्चाची मर्यादा (Diseasewise Capping) काढण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये र्मचाऱ्यास किंवा त्यांच्या अवलंबितास पूर्वी असलेल्या आजारांचा समावेश करण्यात आलेला  आहे. (Preexisting Diseases Covered

१०. या योजनेमध्ये पहिल्या ३० दिवसांपर्यतचा आणि योजना सुरु झाल्यापासून पहिल्या ०२ ते ०४ वर्षापर्यंतचा प्रतिक्षा कालावधी शिथिल / माफ करण्यात आलेला आहे. (1st_30 days & upto 02 to ()-4 years waiting. period waived off

११. या योजनेतंर्गत रुग्णालयामध्ये दाखल होण्यापूर्वी ३० दिवसांपूर्वीचा रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिल्यानंतरच्या दिवसांपर्यंत केलेल्या उपचारासाठीच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देय आहे. (Pre hospitalisation upto 30 days and post hospitalisation upto 60 days Covered

१२. कर्मचारी त्यांच्यावर अवलंबित असणाऱ्या कुटुंबातील ०५ सदस्यांना MDIndia (IPA) कंपनीच्या नेटवर्क रुग्णालयामध्ये (महावितरण कंपनीच्या Employee Portal (http://empportal.mahadiscom.in/EmpPortal) अंतर्गत MediClam या शिर्षकाखाली List of Hospitals यामध्ये नेट वर्क रुग्णालयांची यादी पहावयास मिळेल) वैद्यकीय उपचारासाठी कॅशलेस सेवेचा लाभ मिळेल.

तसेच विना नेटवर्क रुग्णालयामध्ये उपचार घेतल्यास सदर योजनेच्या अटी शर्तीच्या अधीन राहून वैद्यकीय उपचाराची अनुज्ञेय प्रतिपूर्ती दि ओरिएटल इन्शुरन्स कंपनी लि., पुणे या विमा कंपनीकडून MDIndia (TPA) कंपनीच्या मार्फत र्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात अदा केली जाईल

१३. अवलंबित सदस्यांची व इतर माहिती अद्ययावत करणेबाबत : 

सदर योजनेसाठी दि.१५.०२.२०२० रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दि.१५.०२.२०२० ते दि.१४..०२१ या कालावधीकरिता कुटुंबातील नवीन अवलंबित सदस्यांच्या नावाचा समावेश अथवा

नोंदणीकृत सदस्यांपैकी एखाद्या सदस्यांची नोंदणी कायमस्वरुपी काढून टाकणे . करिता महावितरण Employee Portal अंतर्गत Mediclaim या शिर्षकाखाली Registration या पर्यायानुसार सुधारीकरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

सदर माहिती रल्यानंतर ती Submit करुConfirm केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना योजनेच्या कालाधीमध्ये कुठल्याही सदस्यांचा पुन्हा नव्याने समावेकरता येणार नाही


How To Download MD India E Card For MSEB Employees ? (2020-21)- In Marathi

विद्युत क्षेत्रात काम करतांना लागणारे उपयुक्त साधने


नवविवाहीत सदस्याची  तसेच  नवजात बालकांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत. 

मात्र, नवविवाहीसदस्याच्या बाबतीत (लग्न झालेल्या तारखेपासून) नवजाबालकाच्या बाबतीत (जन्म झालेल्या दिवसापासून ३० दिवसांनतर) दस्यांची माहिती कर्मचाऱ्यांना त्यात्या वेळेस भरता येईल.

याकरिता, कर्मचाऱ्यांनी संबंधीत सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्रमाणिकेलेली सदस्यांच्या नावांची Excel Sheet संबंधीपरिमंडळाच्या उपमुख्य औद्योगिक सबंधं अधिकारी यांना मेलद्वारे पाठवावी.

उपमुख्य औद्योगिक बंधं अधिकारी यांनी सदर अवलंबितांची माहिती [email protected] यावर ईमेल करुन कर्मचाऱ्यांच्या अवलंबितांची नोंद झाल्याची खात्री करावी.

१४. सामान्य आदेश क्र. २० (क) च्या तरतूदी – (फक्त कर्मचाऱ्यांबाबत)

 १४.वैद्यकीय सुविधा कंपन्यांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीकरिता सर्वसाधारण आदेश क्र. २०(), दि. १७/०७/१९६३ मधील तरतुदीनुसार देण्यात येणारा लाभ पूर्वीप्रमाणेच चालू राहील, त्यात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.

मात्र र्मचाऱ्यांस रु.०५ लाखांपर्यंत वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ सुरुवातीस MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy | MD India Mediclaim Policy द्वारेच घ्यावा लागेल. र्मचाऱ्यांकरीता स्वत:साठी रु.०५ लाखांपेक्षा जास्त झालेल्या प्रत्यक्ष वैद्यकीर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी सामान्य आदेश क्र.२० () प्रमाणे लाभ देय राहील

मात्र, सदर प्रकरणी केवळ र्मचाऱ्यांकरीता वैद्यकीय उपचारासाठी झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम ही विमा कंपनीकडून या योजनेच्या अटी र्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात लेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त असल्यास अशा प्रकरणात . स्था..क्र.३७७, दि.३०..१९५८ चे सुधारपत्र क्र.१२, दि.१२..१९९८ सा.. क्र २० () दि. १७..१९६३ तसेच प्रशासकीय परिपत्रक क्र.२७२ दि.३०..२००मधीतरतूदीच्या अधीराहून संबंधीत सक्षम अधिकारी प्रकरणपरत्वे निर्णघेतील.

१४.२ वैद्यकीय अग्रीम  

) र्मचाऱ्यांना कामावअसताना अपघात झाल्यास अथवा तातडीच्या प्रसंगी ज्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखकरण्यात आले ते रुग्णालय कॅशलेस मेडीक्लेमसाठी MD India कंपनीच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयामध्ये नसेल तर परिमंडल कार्यालयांकरिता मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांनी अन्य कार्यालयांच्या बाबतीत संबंधीत विभागातील मानव संसाधविभाग प्रमुखांने कर्मचाऱ्याच्या सदर प्रकरणाची माहिती MD India कंपनीस दूरध्वनीद्वारे (MSEB MD India Mediclaim Policy Help Line No. 1860-233-4477) देवून २४ तासांच्या आत प्राथमिक दावा / सुचनांच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांचे नाव, .नि.नि. क्रमांक, रुग्णाचे नाव, रुग्णालयाचे नावं पत्ता माहितीचा ईमेदेखील [email protected] यावर पाठवावा.

) त्यानंतर, . स्था. . क्र. ३७७, दि. ३०..१९५८ चे सुधारपत्र क्र. , दि. १२.०२.१९९८ सा..क्र.२०(दि.१७..१९६३ तसेच प्रशासकीय परिपत्रक्र.४७७ दि. ०४.०१.०१४ मधीतरतूदीच्या अधीन राहून संबंधीत सक्षम अधिकारी यांनी प्रकरण रत्वे र्मचाऱ्यास वैद्यकीय उपचारासाठी अग्रीम रक्कम मंजूर करावी

) कर्मचाऱ्यास वरील प्रकरणी वैद्यकीय अग्रीम महावितरण कंपनीकडून मंजूर करण्यात आला असल्याच सुचना MD India कंपनीस मेलद्वारे [email protected] द्यावी

) अप्राणांतिक अपघाताच्या अथवा इतर तातडीच्या आजारांच्या घटनेमध्ये प्रकरणपरत्वे रुग्णालयास कर्मचाऱ्याच्या वैद्यकीय उपचारासाठी कंपनीकडून अग्रीम रक्कम दिलेली असल्यास कर्मचाऱ्यांने रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिल्यानंतर तातडीने वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रस्ताव संबंधीत कार्यालयाकडे सादर करावा.

संबंधीत कार्यालयाने सदर प्रस्तावासोबत वैद्यकीअग्रीम म्हणून रुग्णालयास अदा केलेल्या रक्कमेच्या पावतीची छायांकित प्रत संबंधीत कार्यालयाचा बँक खाते क्रमांकासह IFSC Code ची माहिती देवून सदप्रकरणी मंजूर होणारी रक्कम कार्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यासाठीचे स्वतंत्र पत्र जोडून प्रस्ताव कार्या MD India कंपनीकडे पाठवावा.

MD India कंपनीकडून या प्रकरणी मंजूरक्कम संबंधीत कार्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा होईल, त्यानंतरच संबंधीत कार्यालयाने अग्रीम / वैद्यकीय प्रतिपूर्ती रक्कमेचा लेखा पूर्ण करावा.

सदर रक्कमेच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीबाबत संबंधीत कार्यालयाच्या मानव संसाधविभाग प्रमुखाने MDIndia कडे पाठपुरावा करावा या प्रकरणी संबंधीत परिमंडळांतीउपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांचे सहकार्य घ्यावे

) प्राणांतिक अपघाताच्या घटनेमध्ये अथवा वैद्यकीय उपचाराप्रसंगी दुर्देवाने मृत्यु झाल्यास अग्रीम रक्कमंजूर करुन रुग्णालयास सदर रक्कमेचा धनादेश अदा केला असल्यास अशा प्रकरणी वैद्यकीअग्रीम / वैद्यकीय प्रतिपूर्ती रक्कमेचा लेखा पूर्ण होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या अवलंबितास तितक्या रक्कमेची देयके अदा करण्यात येवू नये.

Reimbursement किव्वा  Non-Cashless प्रक्रिया

१४.३ वैद्यकीय प्रतिपूर्ती -:

 • कर्मचारी / कुटुंबीयाने MD India कंपनीच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयामध्ये उपचार घेतले सतील सदर रुग्णालय कॅशलेस मेडीक्लेमसाठी नसेल तर कर्मचारी / कुटुंबातील सदस्यांने MDIndia कंपनीकडे MSEB Mediclaim Help Line No. 1860-233-4477 यावर दुरध्वनीद्वारे अथवा ईमेलद्वारे २४ तासांच्या आत प्राथमिक दाव्याबाबत १४.२ च्या ‘अ’ मध्ये नमूद केल्यानुसार सुचना द्यावी. रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर तातडीने झालेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव MDIndia कंपनीकडे प्रतिपूर्ती दावा कार्यपध्दतीमध्ये नमूद केल्यानुसार (MDIndia कंपनीच्या संकेतस्थळावर नमूद केल्यानुसार) योग्य ती सर्व कागदपत्रे जोडून संबंधीत कार्यालय व समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) यांचेमार्फत पाठविणे बंधनकारक आहे.
 • सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर MDIndia कंपनीकडून या योजनेच्या अटी शर्तीच्या अनुषंगाने रु. ०५ लाख मर्यादेपर्यंत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती रक्कम मंजूर केली जाईल. सदर रक्कम कर्मचाऱ्याने अथवा अवलंबितांने प्रस्तावासोबत दिलेल्या IFSC Code नुसार बँकेच्या खात्यावर MDIndia कंपनीकडून परस्पर वर्ग करण्यात येईल.
 • कार्यरत कर्मचाऱ्यास कामावर सताना पघात झाल्याप्रकरणी अथवा तातडीच्या प्रसंगी कर्मचाऱ्यास वैद्यकीय अग्रीम अदा केला असल्यास १४.२ च्या ‘ड’ व ‘इ’ मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करावी.
 • उपरोक्त प्रकरणी वैद्यकीय उपचारासाठी फक्त कर्मचाऱ्यांसंदर्भात प्रत्यक्षात झालेल्या एकूण खर्चाची रक्कम ही रु. ०५ लायापेक्षा जास्त असल्यास सदर प्रकरणी .स्था..क्र.३७७, दि.३०..१९५८ चे सुधारपत्र क्र.१२, दि.१२.०२.९९८ सा..क्र.२० () दि.१७..१९६३ सेच प्रशासकीय रिपत्रक क्र.२७२ दि.३०.१२.२००९ मधील तरतूदीच्या अधीन राहून संबंधीत क्षम धिकाऱ्यांनी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मंजूर करुन वैद्यकीय प्रतिपूर्ती रक्कमेचा लेखा पूर्ण करावा

. कर्मचाऱ्याच्या वैद्यकीय उपचारापोटी या योजनेतंर्गपलब्ध असलेली विमा रक्कम रु.०५ लाख कंपनीच्या कार्यरत र्मचाऱ्यासाठी खर्च झालेली असल्यास तद्नंतर कर्मचाऱ्यांवर अवलंबित सणाऱ्या ०५ सदस्यीय कुटुंबियांपैकी कुठल्याही व्यक्तीस उपचाराची आवश्यकता असल्यास अशा प्रकरणी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांकरिता रु.०५ लाखापर्यंतच्या वैद्यकीय विम्याचा लाभ एक विशेष बाब म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे

याकरिता, संबंधीत कार्यालयाने परिमंडळांच्या मुख्य अभियंता यांच्यामार्फत त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी, सांघिक कार्यालय, मुंबई यांचेकडे पाठवावा. सदर प्रस्तावास संचालक (वित्त) हे संचालक (मासं) मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांचेशी विचारविनिमय करुन मंजूरी देण्यासाठीचे सक्षम अधिकारी राहतील

१६. Additional Value Top Up Premium वेतनातून कपात करण्याची संमती देणेबाबत : 

ज्या कर्मचाऱ्यांना मुळ राशीभूत विमा रक्कम रु.०५ लाखांच्या रक्कमेपेक्षा जास्त क्कमेचा म्हणजेच, रु. ०५ लाख पुढील क्कमेचा अतिरिक्त विमा (Additional Value Top Up) घ्यावयाचा असल्यास कर्मचाऱ्यांना विमा रक्कम रु.०१ लाख ते रु.१० लाख यापैकी एका विकल्पाची निवड करावयाची आहे

याकरिता कर्मचाऱ्यांनी महावितरणच्या Employee Portal अंतर्गत Mediclaim या शिर्षकाखाली Application for Additional Value Top Up या पर्यायानुसार रु.०५ लाखांपुढील रक्कमेचा अतिरिक्त विमा (Additional . Value Top Up) करिता रु.०१ लाख ते रु.१० लाख यापैकी एका विकल्पाची निवड दि.१७.०३.२०२० र्यंकरावयाची हे.

सदर विकल्पाची निवड केल्यानंतर Submit करुन Confirm रावयाचे आहे. कर्मचाऱ्यांनी ज्या Additional Value Top Up विकल्पाची निवड केली असेल त्याकरिता येणारी वार्षिक विमा हप्त्याची क्कम GST सह एकरकमी कर्मचाऱ्यांच्या माहे मार्च२०२० च्या वेतनातून कपात करण्यात येईल, याबाबतची नोंद कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी.

(सदर कालावधीनंतर कुठल्याही परिस्थितीत सदर विकल्पाची निवड करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार नाही.

Additional value Top Up विकल्प रु. ०१ लाख ते रु. १० लाख करिता अतिरिक्त वार्षिक विमा हप्ता.

दर योजना दि.१५.०२.२०२० पासून सुरु झालेली असून नमूद केल्यानुसार माहे मार्च २०२० च्या वेतनातून कपात केलेली Additional value Top Up रिता वर्षभराची रक्कम ही विमा कंपनीस माहे एप्रि२०२० मध्ये अदा करण्यात येवून त्याचा लादि..०४.०२० पासून पुढील वर्षभराच्या कालावधीसाठी देय राहणार आहे याची र्मचाऱ्यांनी नोंद घ्यावी.

१७. कर्मचारी कुटुंबियांच्या सुविधेकरिता दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. पुणे व MDIndia Health Insurance Pvt. Ltd. (T.P.A.) यांचे मार्फत सर्व परिमंडल कार्यालयाMD India कंपनीचा प्रतिनिधी समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून उपस्थित असतील.

कर्मचाऱ्यांनी MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy | MD India Mediclaim Policy संदर्भातील अडचणी सोडविण्याकरिता या समन्वय अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी

ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क करणे. 

कर्मचाऱ्यांना MSEB HCL Group Mediclaim Insurance Policy | MD India Mediclaim Policy संदर्भात स्पष्टीकरण, माहिती किंवा रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी अथवा वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा दावा दाखल करण्यासाठी करावयाच्या प्रक्रियेकरिता मदतीची अथवा चौकशीची गरज असल्यास कर्मचारी अथवा त्याचे कुटुंबिय MD India (T.P.A.) कंपनीच्या बहुभाषीक ग्राहक सेवा केंद्राशी खाली नमूद केल्यानुसार संपर्क / संवाद रु कतात

√ सर्व साधारण चौकशी कॅशलेस सुविधेच्या सवलतीसाठी हेल्पलाईन क्र. – 18602334477

√ रुग्णालयात दाखल झाल्याची सूचना देण्यासाठी ईमेल [email protected]com 

√ या योजनेकरिता असलेल्या Enrollment संदर्भातील काही अडचणी अथवा सुधारणा असल्यास त्याकरिता ईमेल [email protected]

 

टिप :Enrollment (Addition / Deletion) संदर्भातील अडचणी क्षात घेता कर्मचारी कुटुंबियांच्या सुविधेसाठी Enrollment करिता स्वतंत्र ईमेल ([email protected]) तयाकरण्यात लेला असून Enrollment संदर्भातील विषयासाठी ईमेल पाठविताना कर्मचाऱ्यांनी CPF No., वीजसेवकांनी Employee No. ईमेलच्या Subject मध्ये नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

MDIndia कंपनीसोबत पत्रव्यवहार व वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे दावे दाखल करण्यासाठीचा पत्ता 

MDIndia Health Insurance (TPA) Pvt. Ltd.

MSEB HCL GMC Claims Department 

पहिला मजला, कर्नावत टॉवर,

पौड फाटा, दशभुजा गणपती मंदिरच्या मागे,

देना बँकेच्या वर,

पुणे- ४११०३८.

(MDIndia Website :www.mdindiaonline.com) 

सदर परिपत्रक महावितरकंपनीच्या Employee Portal अंतर्गत Mediclaim Circular Industrial Relation Department येथे उपलब्ध असूत्याची मुद्रांकिप्रत प्रसारीत करण्यात येणार नाही

( बिग्रेडीअर पवनकुमार गंजू , [से.नि.]) 

संचालक (मास), महावितरण  

आम्हाला खात्री आहे की हा लेख आपल्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल. AR Tech Gallery मध्ये आम्ही महावितरणशी संबंधित नवीन जुने परिपत्रक (Circulars) ह्याबद्दल माहिती, नवीन Updats MD India Medicine Policy बद्दल माहिती नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती,इत्यादी माहिती पोस्ट करत असतो. आमचा हा उपक्रम आपल्याला कसा वाटला त्यासाठी आपण खाली "प्रतिक्रिया द्या" ह्या मध्ये सांगू शकता. आणि आपल्याला विनंती आहे की आमचा Facebook ग्रुप मध्ये सहभागी व्हा. खलील लिंक वर क्लिक केल्यास आपण AR Tech च्या Facebook Group मध्ये जॉईन होण्यासाठी Request करुस शकता. https://www.facebook.com/groups/artechgallery.in/?ref=share

2 thoughts on “MD India Mediclaim Policy For MSEB HCL Group 2020-21-Full Info In Marathi”

प्रतिक्रिया द्या

error

Share करा

%d bloggers like this: